Sportfiskarna Blekinge

Stadgar för Sportfiskarna Blekinge

 

Stadgar för Bleking distriktet

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 § 1       NAMN OCH SÄTE

Distriktets namn är Sverige Sportfiske – Fiskevårdsförbund, Blekinge Distriktet

Distriktet har sitt säte i Karlskrona

 

§ 2       ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Distriktet är Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbunds regionala organ. Distriktet har till uppgift att:

Verka i enlighet med förbundets ändamål och syfte

 • Samordna verksamheten inom distriktet
 • Främja samverkan mellan klubbarna
 • Bedriva ändamålsenlig funktionärsutbildning
 • Främja sportfiskets intressen inom distriktet
 • Tillse att sportfiskets intressen företräds inom respektive kommun, samt
 • Företräda medlemmarnas gemensamma intressen

§ 3       SAMMANSÄTTNING – MEDLEMMAR

Distriktet omfattar de klubbar och de individuellt anslutna medlemmar i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund som förbundsstyrelsen beslutat bevilja medlemskap i distriktet.

Individuellt ansluten medlem är medlem i distriktet inom vars gränser medlemmen har sin postadress. Medlemskap kan alternativt beviljas inom det distrikt där medlemmen utövar sitt sportfiske. Medlem i klubb med 100% anslutning av sina medlemmar tillhör det distrikt som klubben tillhör.

Klubb som så önskar kan efter beslut av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds förbundsstyrelse få tillhöra det distrikt där klubben bedriver sin verksamhet, även om klubben har sitt säte inom annat distrikt.

Det är medlemmarna i distriktet som genom beslut på distriktsmöte väljer distriktsstyrelse och beslutar om distriktets verksamhet och gränser. Beslut om ändring av distriktsgränser och nedläggning av distriktet skall underställas förbundsstyrelsen

§ 4       STADGAR OCH STADGEÄNDRING

Distriktets stadgar skall följa de av Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbundet fastställda normalstadgarna för distrikt. Ändringar av eller tillägg till stadgarna får beslutas av distriktsårsmöte efter godkännande av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds förbundsstyrelse.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid distriktsårsmötet. Eller två på varandra följande distriktsmöten varav ett skall vara ordinarie.

§ 5       BESLUTANDE ORGAN

Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet. Då sådant möte inte är samlat är distriktsstyrelsen beslutande organ.

Distriktsstyrelsen får tillsätta särskilda grupper/kommittéer för ledning av speciella verksamheter inom distriktsstyrelsens arbetsområde.

§ 6        VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT DISTRIKTSSTYRELSENS VERKSAMHETSÅR.

Distriktets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december..

Distriktsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från distriktsårsmötet till och med nästa ordinarie distriktsårsmöte.

§ 7       UPPLÖSNING AV DISTRIKT

Beslut om distrikts upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten varav ett skall vara ett årsmöte och varvid ska föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Upplöses distriktet skall dess tillgångar gå till sportfiskefrämjande åtgärder.

Beslut om upplösning, uppdelning eller fusion får ske enbart efter godkännande av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds Förbundsstyrelse.

DISTRIKTSMÖTET

§ 8       SAMMANSÄTTNING OCH RÖSTRÄTT

Distriktsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Det består av

-          Distriktsstyrelsen

-          direktanslutna medlemmar

-          samtliga medlemmar i klubbar med 100% anslutning och.

-          ombud för klubbar som är medlemmar i förbundet

Rösträtt vid distriktsårsmöte har valda ombud för klubbarna, individuellt anslutna medlemmar och distriktsstyrelsens ledamöter. Anslutna klubbar och individuellt anslutna medlemmar har en röst var. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Ledamot av distriktsstyrelsen äger dock inte delta i val av distriktsstyrelse och revisorer samt i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9                 BESLUTSMÄSSIGHET SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT M.M.

Distriktsårsmöte är beslutsmässigt oavsett antalet närvarande ombud.

Yttrande- och förslagsrätt vid distriktsårsmöte tillkommer, förutom de röstberättigade, revisorerna samt valnämndens ledamöter i ärenden som rör nämndens arbete.

Yttranderätt tillkommer representant för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och med mötets samtycke annan närvarande.

§ 10     BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas genom bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Röstning med fullmakt är ej tillåten. Med undantag för de i §4 och §7 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Vid lika röstetal, i andra frågor än vid val har distriktsordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal i fråga om ansvarsfrihet har årsmötet beslutat att ej bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad begär det skall dock val ske slutet. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 11     TIDPUNKT OCH KALLELSE TILL DISTRIKTSÅRSMÖTE

Ordinarie distriktsårsmöte hålls senast den 15 april. Kallelse till mötet utfärdas av distriktsstyrelsen, dels genom kungörelse i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds officiella kungörelseorgans hemsida www.sportfiskarna.se

minst en månader före mötet och dels genom annonsering samt skriftlig kallelse till klubbarna minst 14 dagar före mötet.

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, distriktsstyrelsens förslag samt inkomna motioner översändes till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

§ 12               FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID DISTRIKTSÅRSMÖTET

Förslag till ärenden att behandlas av distriktsårsmötet skall avges skriftligen till distriktsstyrelsen senast den 31 december året före mötet. Rätt att inge förslag (motion) tillkommer klubb och individuellt ansluten medlem inom distriktet.

§ 13               ÄRENDEN VID DISTRIKTSÅRSMÖTET

Vid distriktsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare.
 6. Val av två rösträknare.
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet
 8. Val av grupp att förbereda val av valnämnd.
 9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
  1. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året,
  2. distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året,
  3. Revisorernas berättelse för samma tid
 10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning
 11. Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget samt fastställande av eventuell serviceavgift till distriktet
 12. Behandling av distriktsstyrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som anges i 12 §.
 13. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen.
 14. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år
 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år.
 16.  
 17. Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år.
 18. Val av valnämnd. Valbar är varje individuellt ansluten medlem. Ledamot av distriktsstyrelsen är inte valbar till revisor eller revisorsuppleant. Arbetstagare inom distrikt och förbund är inte valbar till distriktsstyrelsen.

§ 14     VALNÄMND

För beredning av val till val vid nästa distriktsårsmöte skall mötet utse en valnämnd om tre ledamöter. Av dessa utses en ledamot till nämndens sammankallande.

§ 15     REVISORER OCH REVISION

Distriktsstyrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före distriktsmötet och skall, efter verkställd revision, och med revisorernas berättelse vara styrelsens tillhanda senast 14 dagar före mötet.

§ 16     EXTRA DISTRIKTSMÖTE

Distriktsstyrelsen har rätt att sammankalla extra distriktsmöte. Distriktsstyrelsen är skyldig att kalla till extra distriktsmöte när minst en revisor eller minst 1/10-del av de röstberättigade klubbarna och individuellt anslutna medlemmarna enligt upprättad röstlängd begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När distriktsstyrelsen mottagit begäran om extra distriktsmöte skall den inom 30 dagar kalla till sådant extra möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för mötet skall tillställas klubbarna senast 14-dagar före mötet. Underlåter distriktsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelsen i enlighet med föregående stycke.

Vid extra distriktsmöte får beslut fattas endast i ärenden som angivits i kallelsen samt beträffande det förhållande som föranlett mötet.

Om rösträtt vid extra distriktsårsmöte och om beslutsmässighet m m gäller vad som sägs i §§ 8, 9 och 10.

DISTRIKTSSTYRELSEN

§ 19     SAMMANSÄTTNING, KALLELSE OCH BESLUTSMÄSSIGHET.

Distriktsstyrelsen är högsta beslutande organ när distriktsmötet inte är samlat. Distriktsstyrelsen består av ordförande samt det antal ledamöter som är valda enligt § 13 punkterna 12 och 13. Avgår ledamot före mandattidens utgång, ersätts denne av en ersättare för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Ersättare inträder härvid som ordinarie ledamot i vald ordning. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig är samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

§ 20     ÅLIGGANDEN

Distriktsstyrelsen skall, inom ramen för den av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds kongress fastställda arbetsordningen:

 1. Verkställa distriktsmötets beslut
 2. Handha och ansvara för distriktets medel,
 3. Besluta om utseende av firmatecknare
 4. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna klubbarna
 5. Bereda ärenden som skall föreläggas distriktsårsmöte.
 6. Förelägga mötet förslag till verksamhetsplan.
 7. I förekommande fall anställa distriktets arbetstagare och bestämma om organisationen av distriktskansliet (inom de av distriktsårsmötet fastställa ekonomiska ramarna) .
 8. Föra protokoll och erforderliga böcker m.m., samt sköta ärenden i övrigt.