Sportfiskarna Blekinge

 

 

Kallelse till Årsmöte

Sportfiskarna -Blekingedistriktet 2021

 

Kallade; Föreningar och medlemmar i Sportfiskarna.

Datum; 8e april 2021

Plats: Digitalt möte i år maa pågående pandemi.

 

Föranmälan krävs i år på sportfiskarnablekinge01@gmail.com senast den 6e april.

Länk till mötet kommer att skickas ut den 7e april.

 

 

Tid: Årsmötesförhandlingarna påbörjas kl 1800. Det går att gå in i mötet från klockan 1745 till klockan 1755.

 

Agenda

 1. Årsmöte
 2. Övriga frågor.

 

Följande förslag från styrelsen;

1)                 Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkända av styrelsen för Sportfiskarna Blekinge, föreslås följa Skatteverkets normer för 2021.

 

2)                 Styrelsens förslag till fastställande av antal ordinarie ledamöter inkl. ordförande för verksamhetsåret 2021; 7st. ledamöter inkl. ordförande samt 4 st suppleanter.

 

3)                 Styrelsen föreslår ingen serviceavgift till Blekinge Distriktet från distriktets klubbar

 

4)                 Verksamhetsplan med budget för 2021.

 

5)                 Ledamot av distriktsstyrelsen är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant.

 

6)                 Arbetstagare inom distrikt och förbund är inte valbar till distriktsstyrelsen.

 

- Inga förslag eller motioner från medlemmarna eller föreningar har inkommit till styrelsen  enligt stadgarnas tidsaspekt, därför inget att föredraga under denna paragraf.

 

 

Förslag till dagordning för årsmötesförhandlingarna 2021.

(enligt stadgarna)

 

 

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare.
 6. Val av två rösträknare.
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet
 8. Val av grupp att förbereda val av valnämnd.
 9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
  1. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året,
  2. distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året,
  3. Revisorernas berättelse för samma tid
 10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning
 11. Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget samt fastställande av eventuell serviceavgift till distriktet
 12. Behandling av distriktsstyrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som anges i 12 §.
 13. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen.
 14. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år
 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år.
 16. Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet,  räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år.
 17. Val av valnämnd. Valbar är varje individuellt ansluten medlem. 
 18. Övriga Frågor
 19. Mötet avslutas

 

 

 

-Välkomna!

 

Styrelsen 2020

Sportfiskarna Blekinge.

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.