Sportfiskarna Blekinge

 

Kallelse till Årsmöte

Sportfiskarna -Blekingedistriktet 2023

 

Kallade; Föreningar och medlemmar i Sportfiskarna.

Datum; 12e april 2023

Plats: Mieåns SFK- lokaler, Jannebergsvägen 9 i Karlshamn

 

 

Tid: Årsmötesförhandlingarna påbörjas kl 1800. Det går bra att komma in i lokalerna från klockan 1730.

Efter årsmötet finns fika att tillgå.

Andréas Jezek från Blekinge Arkipelag kommer och pratar om våtmarker i länet.

Sportfiskarna Region Syd kommer och berättar kort om deras verksamhet i Blekinge 2023.

Agenda

 1. Årsmöte
 2. Övriga frågor.

 

Följande förslag från styrelsen;

1)                 Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkända av styrelsen för Sportfiskarna Blekinge, föreslås följa Skatteverkets normer för 2023.

 

2)                 Styrelsens förslag till fastställande av antal ordinarie ledamöter inkl. ordförande för verksamhetsåret 2023; 7st. ledamöter inkl. ordförande samt 5st suppleanter.

 

3)                 Styrelsen föreslår ingen serviceavgift till Blekinge Distriktet från distriktets klubbar

 

4)                 Verksamhetsplan med budget för 2023.

 

5)                 Ledamot av distriktsstyrelsen är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant.

 

6)                 Arbetstagare inom distrikt och förbund är inte valbar till distriktsstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

Förslag till dagordning för årsmötesförhandlingarna 2023.

(enligt stadgarna)

 

 

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare.
 6. Val av två rösträknare.
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet
 8. Val av grupp att förbereda val av valnämnd.
 9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
  1. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året,
  2. distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året,
  3. Revisorernas berättelse för samma tid
 10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning
 11. Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget samt fastställande av eventuell serviceavgift till distriktet
 12. Behandling av distriktsstyrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som anges i 12 §.
 13. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen.
 14. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år
 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år.
 16. Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år.
 17. Val av valnämnd. Valbar är varje individuellt ansluten medlem. 
 18. Övriga Frågor
 19. Mötet avslutas

 

 

 

-Välkomna!

 

Styrelsen 2022

Sportfiskarna Blekinge.

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.