Sportfiskarna Blekinge

                  

Kallelse till Årsmöte

Sportfiskarna Blekinge Distriktet 2018

 

Kallade; Föreningar och medlemmar i Sportfiskarna.

Datum; 1 Mars 2018

Plats: Krono laxfiske, Mörrum kl 18:30

Tid: Årsmötesförhandlingarna påbörjas ca 19:15

 

ü  Kronolaxfiske, en presentation av verksamheten nu och i framtiden

ü  Prisutdelning från 2017 års Distriktsmästerskap

ü  Stort lotteri

ü  Landgång, dricka, samt kaffe eller te.

 

-           Följande förslag från styrelsen;

1)         Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkännda av styrelsen för Sportfiskarna Blekinge, föreslårs till 18,50 kr/mil   (skall följa skatteverkets normer för 2018).

2)         Styrelsens förslag till fastställande av antal ordinarie ledamöter inkl. ordförande för verksamhetsåret 2018; 12 st. ledamöter inkl. ordförande.

3)         Styrelsen föreslår ingen service avgift till Blekinge Distriktet från distriktets klubbar

4)         Verksamhetsplan och budget för 2018.

5)         Ledamot av distriktsstyrelsen är inte valbar till revisor eller revisorsuppleant.

6)         Arbetstagare inom distrikt och förbund är inte valbar till distriktsstyrelsen.

  

-           Inga förslag eller motioner från medlemmarna eller föreningar har inkommit till Styreslen enligt stadgarnas tidsaspekt, därför inget att föredraga under denna paragraf. 

Förslag till dagordning för årsmötesförhandlingarna 2018.

(enligt stadgarna)

1.         Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet.

2.         Fråga om mötets behöriga utlysande.

3.         Val av ordförande för mötet.

4.         Val av sekreterare för mötet.

5.         Val av två protokolljusterare.

6.         Val av två rösträknare.

7.         Fastställande av föredragningslista för mötet

8.         Val av grupp att förbereda val av valnämnd.

9.         Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:

            a.     distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året,

            b.     distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året,

            c.     Revisorernas berättelse för samma tid

10.       Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning

11.       Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget samt fastställande av eventuell       serviceavgift till distriktet

12.       Behandling av distriktsstyrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som anges i 12 §.

13.       Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen.

14.       Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år

15.       Val av övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år.

16.       Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom   distriktet för en tid av ett år.

17.       Val av valnämnd. Valbar är varje individuellt ansluten medlem.

18.       Övrig Frågor

19.       Mötets avslut

  

Välkomna!

 

Styrelsen 2017

Sportfiskarna Blekinge.

 

 

 

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.