Sportfiskarna Blekinge

Verksamhetsberättelse 2016

 

Styrelsen för Sportfiskarna Blekinge vill härmed framföra 2016’år verksamhets berättelse.

Styrelsearbetet

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av;

Benny Forsberg, Ordförande

Mats Pettersson, Vice Ordförande, Sekreterare.

Christer Karlsson, Kassör, Miljö och Fiskevårds ansvarig.

Rolf Salomonsson, Ledamot, Material ansvarig, Tävling ledare.

Inge Tegvald, Ledamot, Ungdoms ansvarig

Alexios Moldovanis, Ledamot, Utbildnings ansvarig

Martin Johansson, Ledamot

Ola Andreasson, Ledamot

Tommy Norlin, Ledamot

Henrik Karlsson, Ledamot

Kjell Olsson, Ledamot

Simon Andreasson, Ledamot

AU grupp; Benny Forsberg, Christer Karlsson, samt Mats Pettersson

Revisorer; Morgan Karlsson och Björn Axelsson.

Ansvarig för Distriktets hemsida; Mats Pettersson

 

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit 7 protokoll förda styrelsemöten.

Distriktet har varit representerade i följande organisationer och föreningar

 

Blekinge Arkipelag; Kjell Olsson

Blekinge Luftvårdsförbund och Blekingekustens Vattenvårdsförbund; Christer Karlsson

Länsstyrelsen Blekinge Län, Rådgivande gruppen för fiske och vattenbruk; Benny Forsberg

Blekinge Naturvårdsforum; Kjell Olsson

Blekinge distriktet samarbetar med studieorgansationen Studiefrämjandet i olika utbildningsfrågor. Alexios Moldovanis representerade Blekinge vid Studiefrämjandets årsmöte 2015.

Mats Pettersson har under året skött administrationen inom tävlingsverksamheten tillsammans med Rolf Salomonsson.

Årsmöte avhölls den 3 mars 2016, i Svängsta (ABU Garcia’s lokaler)

Distriktets hemsida har under 2016 varit den primära kommunikation vägen för Distriktet till klubbarna. Styrelsen har som målsättning att hemsidan alltid skall vara uppdaterad, samt att hemsidan skall vara Blekinge distriktets huvudsakliga informations kanal till klubbar och medlemmar i Sportfiskarna. (www.sportfiskarnablekinge.se).

Blekinge distriktet har även en Facebook sida https://www.facebook.com/Sportfikarnablekinge     

Ekonomi

Distriktets har under året fått landstingsbidrag samt distrikts - utvecklingsbidrag från förbundet som gett oss en god ekonomisk grund.

Våra arrangemang har varit kostsamma, och utan bidrag skulle Distriktet inte kunna genomföra det aktiviteter som har bedrivits under 2016.

Christer Karlsson och Mats Pettersson besökte Blekinge Idrottsförbund, för att presentera distriktets verksamhet och rättfärdiga det bidrag som varje år har inkommit från denna instans.

Inventering av distriktets material har genomförts under 2016. Distriktet beslutade att Distriktets inventarier skall värderas till 1 kr.

I övrigt se den ekonomiska redovisningen.

Klubbarna

I dagsläget finns det 8 klubbar inom distriktet som är anslutna till Sportfiskarna

Glada Fisken, Förbundsklubb Sportfiskarna Blekinge

Karlshamns FV & SFK, Förbundsklubb Sportfiskarna Blekinge

Mieådalens SFK, Medlemsklubb Sportfiskarna Blekinge

SF Karlskrona, Medlemsklubb Sportfiskarna Blekinge

Nättraby Sportfiskeklubb, Medlemsklubb Sportfiskarna Blekinge

Olofströms SFK, Medlemsklubb Sportfiskarna Blekinge

SFK Iden, Förbundsklubb Sportfiskarna Blekinge

SFK Regnbågen, Medlemsklubb Sportfiskarna Blekinge 

Medlemsantalet i Blekinge var vid årets slut 700 st. (samma antal medlemar som 2015, dock har antalet junior minskat, och antalet seniorer ökat.)

-          68 Familjer medlemskap

-          3 hedersmedlemmar

-          66 junior medlemmar

-          563 senior medlemmar

Kvinnor; 5 %, män; 95 %

Miljö- och Fiskevård kommittén

Distriktet har under de senaste åren varit stödjande medlem i Blekinge Kustvatten och Luftvårdsförbund, så även under 2016. Samt Biosfärområde Blekinge Arkipelag.

Christer Karlsson representerade Blekinge distriktet på årsmötet för Blekinge kustvatten och luftvårdsförbund i maj 2016.

Benny Forsberg har varit Blekinge distriktets representant i rådgivande gruppen möten för fiske och vattenbruk via Länsstyrelsen

Mats Pettersson representerad Blekinge vid Sverige Sportfiske och Fiskevårds Förbunds kongress 19 mars 2016 i Stockholm

Dessutom har Distriktet fått vara behjälpliga och remissinstans vid förändringar i olika frågor som förändringar i naturreservat, vatten, och vandringsleder m m.

Utbildning/Ungdomsverksamhet

Sportfiskarnas gäddfiskeläger 2016 genomfördes i distriktets regi, ett arrangemang som är uppskattat och börjar bli tradition för Blekinge Distriktet. Lägret hade sin lokalisering vid Järnavik gästgiveri med fiske i Blekinge skärgård. Lägret är ett nära sammarbete med ABU Garcia, Sverige Sportfiske och Fiskevårds Förbund, Forshaga Folkhögskola, samt Sveaskog.

I samband med förberedelser till ABU Gäddläger, så genomfördes Distriktet tillsammans med Studiefrämjande en grund utbildning i Första hjälpen/Hjärta och lungräddning.

Blekinge distriktet sponsrade delvis en ungdomsresa som arrangerades av Mieådalens SFK ungdoms sektion till Norge.

Tävlingsverksamhet

Under verksamhetsåret 2016 har Rolf Salomonsson varit sammankallande i Tävlingsrådet, tillika tävlingsledare för Sportfiskarna Blekinge.

Distrikts mästerskap har 2016 har arrangerats i grenarna Traditionellt mete, pimpel (dock endast en deltävling, pga. isläget i Blekinge) och Mormyska.

Tävlingsgrenarna Internationellt mete, Havsfiske, Trolling, Fluga, och Gädda är förnärvarande vilande grenar i Blekinge tills ett större intresse påvisas från tävlingsfiskarna i Blekinge.

Blekinge distriktet representerades av Mats Pettersson (SF Karlskrona) vid SM i Traditionellt mete 2016. Placering 51:a Herrseniorklassen.

Ett tävlingsprogram för 2017 års tävlingar har under hösten 2016 arbetas fram, och denna har distribuerats till samtliga föreningar i Blekinge och på distriktets hemsida i utskiftsformat. Blekinge Distriktet kommer till 2017 att återinföra Kust & Sjö på prov i tävlingsprogrammet.  

Blekinge Distriktet har under 2016 tillsammans Olofström SFK genomfört distriktsmästerskap i Traditionellt mete, Pimpel och Mormyska.

Distriktsmästare i Blekinge 2016;

Traditionellt Mete Individuellt

Herrveteran, Mats Pettersson, SF Karlskrona

Äldre Herrveteran, Bo Bergkvist, Förbunds medlem

 Mormyska

Äldre Herrveteran, Benny Forsberg, Förbunds medlem

Pimpel

Äldre Herrveteran, Jonny Wiktorsson,  Olofström SFK

Herrveteran, Bo Eriksson, Olofström SFK

Vandringspris 2016

Herr, Benny Forsberg, Förbunds medlem

Dam, Annette Albin, Olofström SFK

Slutord

Sportfisket i Blekinge i våra strömmande vatten, i havet samt i våra insjöar visar på ett ökat intresse från såväl turister som närboende. Distriktet satsar därför på att bevaka fiske och miljö frågorna.

Vi kommer fortsättningsvis att arbeta vidare med att propagera för sportfiskets betydelse som rekreation och friskvård. Sportfiskarna Blekinge har till uppgift att arbeta för ett starkt sportfiskeförbund med aktiva och engagerade medlemmar.

Blekinge distriktet vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, företag och organisationer som i olika former främjat vår verksamhet under 2017.

Styrelsen Sportfiskarna Blekinge 2016.