Sportfiskarna Blekinge

                     

 

Kallelse till Årsmöte

Sportfiskarna Blekinge Distriktet 2019

Kallade; Föreningar och medlemmar i Sportfiskarna.

Datum; 13 Mars 2019

Plats: Asarums Fritidsgård på Gröna vägen. Kl 1900

Tid: Årsmötesförhandlingarna påbörjas ca 19:15

-Prisutdelning från 2018 års Distriktsmästerskap

-Det blir fika!

 

Agenda

 1. Årsmöte
 2. Presentation av det gångna året och presentation av Sportfiskarna Blekinges Ambassadörer.
 3. Föredragning av fredningen av lekvikarna i skärgården av Martin Stålhammar från LS Blekinge.
 4. Prisutdelning från 2018 års Distriktsmästerskap
 5. Övriga frågor.
 6. Kvällen avslutas med gemensam fika.

Följande förslag från styrelsen;

 

1)                 Reseersättning för medlemmar, för uppdrag godkända av styrelsen för Sportfiskarna Blekinge, föreslås följa skatteverkets normer för 2019.

 

2)                 Styrelsens förslag till fastställande av antal ordinarie ledamöter inkl. ordförande för verksamhetsåret 2019; 7 st. ledamöter inkl. ordförande samt 4 st suppleanter.

 

3)                 Styrelsen föreslår ingen serviceavgift till Blekinge Distriktet från distriktets klubbar

 

4)                 Verksamhetsplan med budget för 2019.

 

5)                 Ledamot av distriktsstyrelsen är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant.

 

6)                 Arbetstagare inom distrikt och förbund är inte valbar till distriktsstyrelsen.

 

- Inga förslag eller motioner från medlemmarna eller föreningar har inkommit till styrelsen  enligt stadgarnas tidsaspekt, därför inget att föredraga under denna paragraf.

 

 

Förslag till dagordning för årsmötesförhandlingarna 2019.

(enligt stadgarna)

 

 

 1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare.
 6. Val av två rösträknare.
 7. Fastställande av föredragningslista för mötet
 8. Val av grupp att förbereda val av valnämnd.
 9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
  1. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året,
  2. distriktsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året,
  3. Revisorernas berättelse för samma tid
  4. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning
  5. Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget samt fastställande av eventuell serviceavgift till distriktet
  6. Behandling av distriktsstyrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som anges i 12 §.
  7. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen.
  8. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i distriktsstyrelsen för en tid av ett år
  9. Val av övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år.
  10. Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet,  räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år.
  11. Val av valnämnd. Valbar är varje individuellt ansluten medlem. 
  12. Övriga Frågor
  13. Mötet avslutas

 

 

 

Samtliga medlemmar i Sportfiskarna Blekinge är hjärtligt välkomna att deltaga. Facebookanvändare vänligen anmäl er på Sportfiskarna Blekinges sida så att vi vet på ett ungefär hur många som kommer.

 

 

-Välkomna!

 

Styrelsen 2018

Sportfiskarna Blekinge.